Cultuurcentrum De Schakel

Privacyverklaring

cc De Schakel verwerkt jouw persoonsgegevens op een verschillende manier afhankelijk van welke dienst je van cc De Schakel afneemt. Daarom hebben we deze uiteenzetting opgesplitst naargelang de diensten die je kan afnemen van cc De Schakel. Afhankelijk van je relatie tot cc De Schakel kan u dus die informatie zoeken over de verwerking die relevant is voor je specifiek geval.

Daarnaast zijn er een aantal zaken die overkoepelend gelden, namelijk:

CC De Schakel vzw is de verwerkingsverantwoordelijke, mogelijk samen met anderen (zie de beide secties rond evenementen).

cc De Schakel heeft een Data Protection Officer aangesteld, die je kan bereiken op het adres van de vzw en/of op het emailadres onthaal@ccdeschakel.be.

Voor alle verwerkingen worden de medewerkers van cc De Schakel als ontvangers. Daarnaast werkt cc De Schakel met een aantal verwerkers en kan het voorkomen dat andere verwerkingsverantwoordelijken voorkomen. Daarop zal in de bijzondere secties worden ingegaan. In het algemeen wordt wel aangegeven dat

  • voor de website met Peppered wordt gewerkt
  • voor het ticketbeheer wordt beroep gedaan op Ticketmatic
  • voor de sociale media-werking van cc De Schakel maakt cc De Schakel gebruik van standaard (professionele) accounts bij sociale netwerksites als Facebook, Instagram en Twitter, wat wel betekent dat als je ons volgt of op onze berichten reageert op die sociale media, je gegevens door die platformen buiten de EU zullen worden verwerkt, en voor ons en publiek zichtbaar zullen zijn


Als cc De Schakel werkt met geautomatiseerde besluitvorming (zonder menselijke tussenkomt), dan wordt dat expliciet aangegeven, zoals bij de aankoop van tickets (zie de beide secties rond evenementen), en worden de nodige maatregelen genomen.

cc De Schakel probeert de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie te beperken, maar maakt soms op transparante wijze gebruik van technologieën als Google Analytics (voor de website), Google Forms (om bevragingen te doen) en sociale media (voor communicatie) die nu eenmaal buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Als data subject, dit is degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heb je de rechten zoals toegekend in de wetgeving (in het bijzonder hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook gekend als GDPR), zoals recht op toegang tot de gegevens, het recht op verbetering van incorrecte of onvolledige informatie, het recht om bepaalde gegevensverwerkingen te laten beperken of er bezwaar tegen te maken, het recht om je toestemming in te trekken als dat de basis van de verwerking is, en het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Om die rechten t.a.v. cc De Schakel uit te oefenen kan je je – als eerste stap - wenden tot cc De Schakel via

  • de loketten van cc De Schakel
  • de maatschappelijke zetel van cc De Schakel, Schakelstraat 8 in 8790 Waregem
  • onthaal@ccdeschakel.be
  • het contactformulier op de website van cc De Schakel


Het kan zijn dat je daarbij – conform de wet – gevraagd wordt je identiteit te bewijzen of andere voorwaarden te vervullen (bijv. aanduiding en/of bewijs van de redenen om bepaalde rechten uit te oefenen).

cc De Schakel poogt deze privacyverklaring actueel te houden en aan te passen als er zaken wijzigen. Op de website zal je altijd de laatste versie vinden.

Als aanpassingen niet raken aan essentiële zaken (bijv. wijziging aan de layout, wijziging van een telefoonnummer of adres, verduidelijking of verstrekking van meer detail), dan kan het zijn dat die wijziging gewoon op de website van cc De Schakel wordt doorgevoerd.

Als aanpassingen wel een invloed zouden hebben op essentiële zaken, zeker als dat een impact zou hebben op toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, dan zal dat prominenter worden meegedeeld, zoals via de nieuwsbrief of een emailcampagne.

*****
Naar aanleiding van de Corona-maatregelen voorzien wij per activiteit een aanwezigheidsregister: Op voorhand of tijdens de activiteit worden de namen van de medewerkers en toeschouwers opgeslagen in een document. Het gaat hierbij minstens om voornaam, familienaam en telefoonnummer. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracing-instanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.
*****